1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
  2. Onze kwaliteitsstandaard is erg hoog, bestellingen worden altijd gecontroleerd op onjuistheden alvorens ze worden verzonden. Er wordt uitsluitend garantie gegeven op de versiering met Swarovski kristallen. Er worden duidelijke onderhoudsvoorschriften met het product meegezonden , zoals reinigingsvoorschriften . Mocht er onverhoopt toch iets mis zijn , neem dan contact met ons op.
  3. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de ondernemer jegens de ondernemer kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.
  4. Indien een product wordt aangeboden ter reparatie dat naar het oordeel van Ondernemer schade heeft opgelopen die aan een handeling of nalatigheid van de Afnemer te wijten is of anderszins voor risico van de Afnemer komt, zal Ondernemer de Afnemer hiervan schriftelijk (via brief of e-mail) in kennis stellen. De eventuele kosten van reparatie komen ter rekening van de Afnemer er zijn berekend volgens gebruikelijke uurtarieven van Ondernemer, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.
0

Start typing and press Enter to search